Opin vísindi

Icelandic stroke survivors: Functioning and contextual factors and ActivABLES for home-based exercise and physical activity

Icelandic stroke survivors: Functioning and contextual factors and ActivABLES for home-based exercise and physical activity


Title: Icelandic stroke survivors: Functioning and contextual factors and ActivABLES for home-based exercise and physical activity
Author: Olafsdottir, Steinunn A
Advisor: Sólveig Ása Árnadóttir, Þóra Berglind Hafsteinsdóttir
Date: 2021-06
Language: English
University/Institute: University of Iceland
Háskóli Íslands
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (UI)
ISBN: 978-9935-9586-2-4
Subject: Fötlun; Endurhæfing; Heilablóðfall; Öldrun; Færni; Læknisfræði; Doktorsritgerðir; Disability evaluation; Stroke rehabilitation; Technology; Exercise therapy; Aging
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2650

Show full item record

Abstract:

 
Aims: The aims of this thesis were: (1) to describe functioning and contextual factors of community-dwelling stroke survivors 1-2 years after their first stroke, based on the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) with focus on potential differences between age-groups, (2) to describe the process of developing ActivABLES, which aims to increase home-based therapeutic exercise and daily physical activity among stroke survivors, and (3) to investigate the feasibility of ActivABLES in terms of acceptability, demand, implementation and practicality. Methods: A cross-sectional national survey was used to collect data. Potential participants were identified through registries from the two main hospitals in Iceland and included community-dwelling stroke survivors who had been admitted with their first stroke 1-2 years earlier. Exclusion criteria included living in nursing homes, diagnosis of dementia, not having an Icelandic national insurance number and living abroad. Participants were 114 (56.2% response rate), 50% men, 27 to 94 years old (71.6±12.9 years), and categorized into the age-groups: ≥75 years(n=51), 65-74 years (n=34) and <65 years (n=29). They answered questions on health, functioning (body function, activities, participation) and contextual factors (environmental, personal) along with two standardized questionnaires, the Stroke Impact Scale (SIS) and the Behavioural Regulation Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2). The process of developing ActivABLES was guided by principles of human-centred design and the Medical Research Council framework for development and evaluation of complex interventions. A mixed methods design was utilized to test the feasibility of ActivABLES among ten stroke survivors (55–79 years) who used six prototypes for four weeks with support from their informal caregivers. Data collection included measures on balance, mobility and hand function before and after the four-week period, along with adherence diaries and motion detectors. Semi-structured interviews were conducted with the stroke survivors and their caregivers after the four-week period. Themes were identified related to four domains of feasibility: acceptability, demand, implementation and practicality. Data was integrated by examining any (dis)congruence in the quantitative and qualitative findings. Results: The results from the cross-sectional survey revealed a complex and informative pattern of functioning and contextual factors in the lives of community-dwelling stroke survivors, where the most common symptom immediately after the stroke was balance impairments. Some differences and similarities in functioning and contextual factors were found between the age- groups. The oldest participants reported more comorbidities, used more walking devices and fewer smart devices than both younger groups. In the SIS, the oldest participants had lower scores than both younger groups in the domains of activities of daily living and mobility. The development of ActivABLES resulted in six prototypes which were tested in the feasibility study: (1) ActivFOAM for balance exercises, (2) WalkingSTARR to facilitate walking, (3) ActivBALL for hand exercises, (4) ActivSTICKS for upper arm exercises, and (5) ActivLAMP and (6) ActivTREE which both give visual feedback on progress of exercise and physical activity. ActivFOAM, ActivBALL and ActivSTICKS were all connected to a tablet which gave exercise instructions. All the exercise prototypes could be connected to ActivLAMP and ActivTREE to give feedback on the magnitude of exercise. Settings could be individualised and recommended in daily time and/or repetition could easily be progressed to match higher activity levels. In the feasibility study, improvements in functional measures were shown after the four-week use and more physical activity was detected with motion detectors. The themes identified from the interviews for each feasibility domain were: (1) acceptability: appreciation, functional improvements, self-initiated activities and expressed potential use for future stroke survivors; (2) demand: reported use, interest in further use and need for follow-up; (3) implementation: importance of feedback, variety of exercises and progression of exercises; and (4) practicality: need for support and technical problems. The quantitative and qualitative findings converged well with each other and supported the feasibility of ActivABLES. Conclusion: This thesis is a good example of how the international language of ICF can be used to holistically describe functioning and contextual factors of a population and how a technical application can be developed and used by stroke survivors to increase exercise and physical activity. Our results show that stroke survivors are highly capable of using ActivABLES in community rehabilitation. Future research should focus on further studies in larger samples to prepare full development and marketing of ActivABLES. Thereby, it is important to focus on heterogeneity among older stroke survivors and the fact that they need person-centred rehabilitation but not “one fit for all”.
 
Markmið: Markmið doktorsverkefnisins voru að: (1) lýsa færni og aðstæðum einstaklinga sem búa í heimahúsum 1-2 árum eftir að hafa fengið fyrsta heilaslag, á grundvelli alþjóða flokkunarkerfisins ICF um færni, fötlun og heilsu og með áherslu á mögulegan mun á milli einstaklinga í þremur aldurshópum, (2) lýsa þróun á tæknibúnaðinum ActivABLES sem miðar að því að auka þátttöku einstaklinga sem hafa fengið heilaslag í markvissum heimaæfingum og daglegri hreyfingu og (3) meta fýsileika ActivABLES með því að rýna í ásættanleika, eftirspurn, útbúnað og hentugleika tæknibúnaðarins. Aðferðir: Þversniðskönnun á landsvísu þar sem upplýsingar um mögulega þátttakendur komu úr sjúkraskrám um þá sem höfðu verið lagðir inn með sjúkdómsgreininguna heilaslag í fyrsta sinn á tímabilinu 1.apríl 2016 – 31.mars 2017. Útilokunarskilyrði voru búseta á hjúkrunarheimili, vitræn skerðing samkvæmt sjúkdómsgreiningu, íslenska kennitölu vantar og búseta erlendis. Þátttakendur voru 114 (56,2% þátttökuhlutfall), 50% karlar, á aldrinum 27-94 ára (71,6±12,9 ára) og úr þremur aldurshópum: 75 ára og eldri (n=51), 65-74 ára (n=34) og yngri en 65 ára (n=29). Könnunin samanstóð af spurningum um heilsufar, færni (líkamsstarfsemi, athafnir og þátttöku) og aðstæður (persónubundnar og umhverfistengdar) ásamt tveimur stöðluðum spurningalistum; Mælistiku um áhrif heilaslags (SIS) og Spurningalista um viðhorf til æfinga (BREQ-2). Þróun ActivABLES var byggð á persónumiðaðri nálgun og líkani um þróun og mat á margþátta íhlutunum frá Medical Research Council í Bretlandi. Blandað snið var notað til að rannsaka fýsileika ActivABLES með tíu einstaklingum (55-79 ára) sem höfðu fengið heilaslag og notuðu sex frumgerðir af tæknibúnaðinum til æfinga og hreyfingar yfir fjögurra vikna tímabil með aðstoð aðstandenda. Jafnvægi, hreyfifærni og færni handa var metin með stöðluðum mælitækjum fyrir og eftir tímabilið, dagleg hreyfing var metin með hreyfimælum og þátttakendur skráðu notkun og athugasemdir í dagbók. Í lokin voru tekin hálf-stöðluð viðtöl við þátttakendur og aðstandendur. Við þemagreiningu viðtalsgagna var tekið tillit til fjögurra þátta fýsileika; ásættanleika, krafna, útbúnaðar og hentugleika. Megindleg og eigindleg gögn voru síðan sameinuð og greint hvort niðurstöður voru samhljóma. Niðurstöður: Niðurstöður könnunarinnar sýndu margbreytilegt og flókið samspil færni og aðstæðna hjá þátttakendum. Algengasta einkennið strax í kjölfar heilaslags var skerðing á jafnvægi. Við samanburð á færni og aðstæðum milli aldurshópa kom fram munur en einnig líkindi á milli hópa. Elsti hópurinn hafði meiri fjölkvilla, notaði frekar gönguhjálpartæki og síður snjalltæki en yngri hóparnir. Jafnframt fékk elsti hópurinn færri stig en yngri hóparnir í þáttum í SIS-spurningalistanum sem lúta að athöfnum dagslegs lífs og hreyfanleika. Þróunarferli ActivABLES skilaði sex frumgerðum sem voru prófaðar í fýsileikarannsókninni: (1) ActivFOAM fyrir jafnvægisæfingar, (2) WalkingSTARR til að ýta undir göngu, (3) ActivBALL til að æfa færni handa og efri útlima, (4) ActivSTICKS til að æfa færni efri útlima, og (5) ActivLAMP og (6) ActivTREE sem veittu endurgjöf í formi ljóss eftir því sem þátttakandanum miðaði áfram í heimaæfingum og hreyfingu. ActivFOAM, ActivBALL og ActivSTICKS voru öll tengd við spjaldtölvu sem sýndi æfingarnar. Þær fjórar frumgerðir sem voru til æfinga og þjálfunar voru tengdar við ActivLAMP eða ActivTREE sem veittu sjónræna endurgjöf um magn æfinga og hreyfingar. Stillingar voru einstaklingsmiðaðar og einfalt var að breyta ráðleggingum um tímalengd og/eða fjölda endurtekninga fyrir viðeigandi stignun. Í fýsileikarannsókninni komu fram bætingar í stöðluðum mælingum að lokinni fjögurra vikna notkun og hreyfimælar sýndu meiri líkamlega virkni. Greining á niðurstöðum fyrir hvern þátt fýsileika leiddi í ljós eftirfarandi þemu: (1) ásættanleiki: þakklæti, meiri færni, frumkvæði í virkni og möguleg notkun fyrir einstaklinga sem munu fá heilaslag í framtíðinni; (2) eftirspurn: raunveruleg notkun, áhugi á frekari notkun og þörf fyrir eftirfylgd; (3) útbúnaður: mikilvægi endurgjafar, fjölbreytni í æfingu og framgangur í æfingum; og (4) hentugleiki: þörf á aðstoð og tæknileg vandkvæði. Megindlegar og eigindlegar niðurstöður voru mjög samhljóma og studdu vel við fýsileika ActivABLES. Ályktun: Þetta verkefni er gott dæmi um hvernig nýta má alþjóðlega flokkunarkerfi ICF fyrir heildræna lýsingu á færni og aðstæðum ákveðins hóps af einstaklingum og hvernig þróa má tæknibúnað tengdan snjalltækjum fyrir einstaklinga sem hafa fengið heilaslag fyrir markvissar heimaæfingar og daglegra hreyfingu. Fýsileiki ActivABLES fyrir einstaklinga sem hafa fengið heilaslag rennir stoðum undir mikilvægi tæknibúnaðar í endurhæfingu þessa hóps og kallar á frekari rannsóknir í stærri hópum til að fullvinna tæknibúnaðinn og koma honum á markað. Frekari rannsóknir á færni og aðstæðum eldri einstaklinga eru einnig nauðsynlegar til að sýna fram á þá staðreynd að endurhæfing einstaklinga eftir heilaslag þarf að vera fjölbreytt og einstaklingsmiðuð.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)