Opin vísindi

Life in Solitary: Anthropological Assumptions as Self-Fulfilling Prophecies

Show simple item record

dc.contributor University of Iceland
dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor.advisor Sigríður Þorgeirsdóttir
dc.contributor.author Sandberg, Ole
dc.date.accessioned 2021-05-31T10:13:01Z
dc.date.available 2021-05-31T10:13:01Z
dc.date.issued 2021-05-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/2593
dc.description.abstract Claims about human nature are unavoidable in political theory. A theory about which social arrangements are best for human beings must make some claims about the nature of the human beings - how they behave, what they desire, etc. These anthropological assumptions provide the theoretical foundation for political theory and the building blocks of social models. One way of criticizing a sociopolitical theory is to target these assumptions and argue that it is premised upon a wrong or too simple view of human behavior. Simplified assumptions are often used in scientific models, as they can lead to hypotheses that can be tested empirically. The simplified assumptions can be justified if they lead to correct predictions. This is more complicated in social theory where the building blocks in the model are human beings because the models can affect the behavior of their subjects. This can happen in different ways: Directly, because humans are responsive to the way they are described - how we think of ourselves directly impacts how we behave - and indirectly, because the hypotheses of social models are often used as legitimation of policies and institutional designs that regulate human relations and behavior. The models about human nature thus become part of human nature. This leads to a second way of critiquing sociopolitical theories: Not by stating that they misrepresent a true human nature but that they describe humans as affected by such theories and by the social arrangements the theories are used to justify. I find this line of critique more fruitful as it does not rely on the claim that there exists a true human nature that is static and unaffected by social arrangements and beliefs. This dissertation examines how claims about human nature impact political and economic theories and how these theories impact human behavior and subjectivity. It focuses on individualistic theories premised upon a view of humans as solitary creatures whose preferences can be modeled as if they are independent of others. Such models lead to the theoretical primacy of conflict between independent subjects and the theoretical implausibility of cooperation and trust between them - thus, certain social and political arrangements are seen as necessary. This view exists in the political philosophy of Hobbes and Rawls, and in the social theory of Rational Choice which has been the foundation of neoclassical economics and neoliberal policies. The critical issue is not so much that it is a wrong view of human nature but rather that it affects human subjectivity and behavior - that there is a risk that it becomes a self-fulfilling prophecy. That could be the case if one form of social arrangement and ideology could ever be hegemonic, but in reality we occupy different social roles in different relations, leading to different forms of subjectivity and rationality that clash and interact in unpredictable ways.
dc.description.abstract Staðhæfingar um mannlegt eðli eru óhjákvæmilegar í stjórnmálakenningum. Kenning um hvaða samfélagslega skipan sé best fyrir mannverur verður að innihalda einhverjar fullyrðingar um eðli manna - um hvernig þeir hegða sér, hvað þeir þrá og þar fram eftir götunum. Þessar mannfræðilegu ályktanir skapa fræðilegan grunn stjórnmálakenninga og eru uppistaðan í samfélagslegum líkönum. Ein leið til að gagnrýna samfélags-pólitíska kenningu er að veitast að þessum ályktunum og færa rök fyrir að þær séu byggðar á rangri eða einfaldaðri mynd af mannlegri hegðun. Vísindaleg líkön styðjast iðulega við einfaldaðar ályktanir vegna þess að þær geta leitt af sér tilgátur sem unnt er að sannprófa. Einfaldaðar ályktanir geta verið réttmætar ef þær hafa nákvæmt forspárgildi. Þetta er eilítið flóknara þegar samfélagskenningar eru annars vegar og uppistaða samfélagslíkansins eru mannverur vegna þess að líkönin geta haft áhrif á hegðun fólks. Það getur gerst með mismunandi hætti: með beinum hætti vegna þess að mannfólk er móttækilegt fyrir lýsingum á þeim - hvernig við hugsum um okkur hefur bein áhrif á hvernig við hegðum okkur - og óbeint vegna þess að tilgátur samfélagslíkana eru oft nýttar til að réttlæta stefnur og stofnanagerðir sem setja reglur um mannleg samskipti og hegðun. Líkön um manneðli verða þannig hluti af manneðlinu. Það getur af sér aðra leið til þess að gagnrýna samfélags-stjórnmálakenningar: ekki með því að fullyrða að þær gefi ranga mynd af hinu sanna manneðli heldur að þær lýsi hvernig menn mótist af slíkum kenningum og þeirri samfélagsskipan sem kenningarnar nýtast til að ljá lögmæti. Ég tel þessa síðari leið frjórri vegna þess að hún reiðir sig ekki á staðhæfingu um að til sé sönn mannleg náttúra sem sé kyrrstæð og ónæm gagnvart samfélagslegri skipan og viðhorfum. Þessi doktorsritgerð felst í rannsókn á því hvernig staðhæfingar um manneðli hafa áhrif á stórnmála- og hagfræðikenningar og hvernig þessar kenningar móta hegðun og sjálfsveru manna. Beint er sjónum að einstaklingsmiðuðum kenningum sem byggja á mynd af stakstæðum einstaklingum hverra langanir (e. preferences) eru látnar ráðast af því sem væru þeir hverjir óháðir öðrum. Í slíkum líkönum er tvennt sett fræðilega á oddinn, átök milli sjálfstæðra einstaklinga og ósennileiki samvinnu og trausts þeirra á milli - þar af leiðandi er viss samfélagsleg og pólitísk skipan talin vera alger nauðsyn. Þetta viðhorf má sjá í heimspeki Hobbes og Rawls og í samfélagskenningu um skynsamlegt val (Rational Choice Theory) sem hefur verið grunnur nýklassískrar hagfræði og nýfrjálshyggju-stefnu. Vandinn er ekki sá að þetta sé röng sýn á manneðlið heldur miklu frekar að hún hafi áhrif á sjálfsveru og hegðun fólks - að það er hætta á að hún verði að sjálfrætinni spá (e. self-fulfilling prophecy). Það gæti orðið tilfellið ef ein samfélagsskipan og samsvarandi hugmyndafræði yrðu allsráðandi, en veruleikinn er hins vegar sá að við gegnum ólíkum hlutverkum í mismunandi samböndum, sem geta af sér ólíkar gerðir sjálfsveru og skynsemi sem rekast á og verka hver á aðra með ófyrirsjáanlegum hætti.
dc.description.sponsorship This dissertation was completed at the University of Iceland with partial funding from Rannsóknamiðstöð Íslands and the research projects Embodied Critical Thinking, The Reality of Money, and Feminist Philosophy Transforming Philosophy.
dc.language.iso en
dc.publisher University of Iceland, School of Humanities, Faculty of History and Philosophy
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Heimspeki
dc.subject Mannfræði
dc.subject Mannlegt eðli
dc.subject Stjórnmálafræði
dc.subject Doktorsritgerðir
dc.title Life in Solitary: Anthropological Assumptions as Self-Fulfilling Prophecies
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.department Sagnfræði- og heimspekideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of History and Philosophy (UI)
dc.contributor.school Hugvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Humanities (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record