Opin vísindi

Giving Wings to Voices: Preschool as an Inclusive Learning Space for Communication and Understanding

Giving Wings to Voices: Preschool as an Inclusive Learning Space for Communication and Understanding


Title: Giving Wings to Voices: Preschool as an Inclusive Learning Space for Communication and Understanding
Alternative Title: Veitum röddum vængi: Leikskóli sem inngildandi námsrými til samskipta og skilnings
Author: Jónsdóttir, Fríða Bjarney
Advisor: Hanna Ragnarsdóttir and Lars Anders Kulbrandstad
Date: 2023-09-22
Language: English
University/Institute: University of Iceland
Háskóli Íslands
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
ISSN: 978-9935-9727-1-2
Subject: Multilingual children; Preschool; Partneship with parents; Identity; Guided participation; Practices with language and literacy; Free play; Social justice; Inclusion; Fjöltyngi; Leikskólabörn; Samstarf heimila og leikskóla; Inngilding; Sjálfsmynd (sálfræði); Mál og læsi; Námsumhverfi
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4460

Show full item record

Citation:

Jónsdóttir, F.B.(2023). Giving wings to voices: preschool as an inclusive learning space for communication and understanding

Abstract:

 
Demographic changes in Iceland, like almost everywhere in the world, have influenced the linguistic and cultural landscapes of preschools. The objective of this study is to gain a deeper understanding of how preschool can serve as an inclusive and socially just learning space for multilingual children's language and emergent literacy development, where voices and identities are affirmed and partnership with parents is enhanced. This qualitative case study explored how learning spaces for multilingual children were created. The study is concerned with a comprehensive view on the complex reciprocity of linguistic, contextual, social, and cultural factors affecting multilingual children’s learning and development. The study looks at the interplay of these factors and highlights successful practices in a preschool that was purposively chosen. The theoretical perspective of the study lies within critical pedagogy (Nieto, 2010), multicultural education (Banks, 2010), sociocultural theories (Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978), and theories on multilingual children’s language and literacy development (Arnbjörnsdóttir, 2008, 2010; Brooker, 2002a; Chumak-Horbatsch, 2012; Cummins, 2004, 2021a; De Houwer, 2009; García & Wei, 2014). The study was carried out between 2016 and 2017 and the design of the research is a single case study. I employ qualitative methodology to generate data and analyse and write up my findings (Braun & Clarke, 2006; Heath et al., 2010; Tracey, 2010). Data was generated through interviews with teachers and parents, observations and video recordings, written documents, pictures, and artefacts. Part of the analysing process of the video recordings was a collaborative analysis with the participating teachers. Such a collaboration moves practice towards theory and situates teachers as knowledge generators (Cummins, 2021a). Findings illustrate that the development of learning spaces for multilingual children at The Circle was a multi-faceted, emergent process that included multiple diverse practices. The principal and assistant principal were leading the process of change with the participation of many of the teachers at the preschool. The overall aim was to change practices to meet the diverse needs of children, and through professional development and a learning community of teachers, practices were implemented and reflected on. The teachers showed high respect for diversity and the culture of communication involved that the participating teachers considered it to be their role to reach out to children and parents, build relationships, affirm multiple identities, and guide the linguistic participation of children. Home languages were supported withvi diverse practices such as welcoming signs in different languages and the teachers and children singing and learning words in different languages together. Practices encouraging reading and literacy involved providing books that the children could bring home. Children were also encouraged to bring books from home and the teachers motivated parents to work with the home language in relation to Icelandic vocabulary that was in focus at each time. Language support and work with vocabulary in Icelandic, both formal and informal, through child-initiated and teacher-led activities, was a continuous thread in daily activities. Children’s autonomy, linguistic participation, and sense of self was encouraged through child-initiated and teacher-led practices. Collaboration with parents was an important and permeating part of developing successful learning spaces for multilingual children. Part of this collaboration revolved around the children’s language development and practices appropriate to enhance and support active multilingualism and learning of Icelandic while affirming their identity. Even though findings provide an overview of the successful learning spaces emerging for multilingual children at The Circle during the time of the study, there were multiple challenges that the teachers and principal were facing. Those involved turnover rate of teachers, lack of educated teachers, deficit discourse and prejudices among some teachers, especially those newly employed, as well as a lack of appropriate tools and time to assess the language development of multilingual children. Sustaining and systematically implementing successful practices was a challenge and although partnership with parents was enhanced in many instances, not every teacher had the capacity and experience to communicate with parents across languages and cultures. My findings illustrate the importance of building on children’s linguistic and cultural diversity while developing partnership with parents. Furthermore, the study clearly demonstrates the role of teachers in creating the conditions for language learning to take place through daily activities, both initiated by the children and organised by the teachers. By highlighting successful practices of teachers, I seek to provide inspiring stories of social justice and inclusion and as such my study contributes to the important objective of reversing the marginalisation and deficit discourse dominant in the education of multilingual children worldwide
 
Á undanförnum árum og áratugum hefur innflytjendum á Íslandi fjölgað líkt og víðast hvar í heiminum. Þessar breytingar hafa mikil áhrif á starfið í leikskólum landsins sem og hið fjölbreytta tungumála- og menningarlega landslag sem þar ríkir. Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast dýpri skilning á því hvernig hægt er að skapa inngildandi og réttlátt námsrými í leikskólum þar sem stutt er við málþroska og læsi fjöltyngdra barna, sjálfsmynd þeirra og samstarf við foreldra. Í rannsókninni er sjónum beint að því hvernig námsrými fyrir fjöltyngd leikskólabörn eru skipulögð af kennurum og stjórnendum. Leitast er við að varpa heildtækri sýn á þá fjölmörgu þætti, umhverfis, samfélags, tungumála og menningar sem hafa áhrif á nám og þroska fjöltyngdra barna. Um leið er rannsókninni ætlað að efla skilning á samspili þessara þátta í þátttökuleikskólanum sem staðsettur er í Reykjavík. Leikskólinn var valinn með markmiðsúrtaki og er í niðurstöðum og umræðum um þær lögð áhersla á að draga fram árangursríka starfs- og kennsluhætti. Fræðilegt sjónarhorn rannsóknarinnar er félags- og menningarlegt (Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978) og mótast af gagnrýninni sýn á menntun fjöltyngdra barna (Nieto, 2010), fjölmenningarlega starfs- og kennsluhætti (Banks, 2010) og kenningar um mál og læsi fjöltyngdra barna (Arnbjörnsdóttir, 2008, 2010; Brooker, 2002a; Chumak-Horbatsch, 2012; Cummins, 2004, 2021a; De Houwer, 2009; García & Wei, 2014). Rannsóknin hófst í desember 2016 og henni lauk í desember 2017. Þetta er eigindleg tilviksrannsókn þar sem leikskólinn og starfshættir kennara eru skoðaðir sem eitt tilvik og eigindlegri aðferðarfræði beitt við gagnaöflun, greiningu gagna og ritun niðurstaðna (Braun & Clarke, 2006; Heath o.fl., 2010; Tracey, 2010). Rannsóknargögnin byggja á viðtölum við kennara og foreldra, vettvangsathugunum, myndbandsupptökum, skriflegum skjölum og ljósmyndum. Hluti gagnagreiningar fólst í samvinnu rannsakanda og kennara sem tóku þátt í að greina eigin starfshætti á myndbandsupptökum. Slík samvinna staðsetur kennara sem þekkingarsmiði og brúar bilið á milli kenningasmíði og daglegs starf í leikskólanum (Cummins, 2021a). Niðurstöður sýna að þróun og skipulag námsrýma fyrir fjöltyngd börn í leikskólanum var langtíma viðfangsefni eða vegferð sem var í stöðugri mótun. Leikskólastjórinn og aðstoðarleikskólastjórinn leiddu þessa vegferð í góðri samvinnu við marga kennara og meðstjórnendur. Yfirmarkmiðið var að breyta starfsaðferðum til að mæta betur vaxandi fjölbreytileika í barnahópnum. Með þátttöku í starfsþróun og lærdómssamfélagi leikskólans innleiddu kennarar og ígrunduðu aðferðir sem miðuðu að því að efla fjölmenningarlegt leikskólastarf. Kennararnir báru mikla virðingu fyrir fjölbreytileikanum í hópnum og höfðu skapað menningu um samskipti í leikskólanum þar sem þeir litu á það sem sitt hlutverk að hafa frumkvæði að samskiptum við börn og foreldra. Í því fólst að skapa tengsl við börn og á milli barna, styðja við fjölbreyttar sjálfsmyndir, samtal ogiv virka þátttöku með umhyggju og eflandi samskiptum. Kennarar studdu við fjölbreytt heimatungumál barnanna með margvíslegum aðferðum eins og með því að bjóða öll velkomin í leikskólann, syngja söngva og læra orð á tungumálum barnanna. Starfsaðferðir sem hvöttu til lesturs og læsis fólu í sér að börn gátu fengið lánaðar bækur í leikskólanum til að taka með heim ásamt því að börn og foreldrar voru hvött til að taka með sér bækur að heiman til að lesa í leikskólanum. Kennarar hvöttu foreldra til að styðja við og viðhalda heimamálum barnanna meðal annars með því að tengja þau markvisst við þann íslenska orðaforða sem unnið var með á hverjum tíma. Stuðningur við mál og læsi ásamt vinnu með íslenskan orðaforða, bæði í skipulögðum og frjálsum stundum, var rauður þráður í daglegu starfi leikskólans. Ýtt var undir sjálfræði barna, yrta þátttöku og jákvæða þróun sjálfsmyndar í daglegum aðstæðum, bæði frjálsum og barnstýrðum, sem og skipulögðum stundum sem fullorðnir leiddu. Litið var á samvinnu við foreldra sem mikilvægan grundvallarþátt í að skapa árangursrík námsrými fyrir fjöltyngd börn í leikskólanum. Hluti þessa samstarfs laut að markvissu samtali um málþroska og læsi, á íslensku og heimatungumálum, um leið og lögð var áhersla á að styðja við jákvæða þróun sjálfsmyndar. Þrátt fyrir að niðurstöður varpi ljósi á árangursríkar aðferðir og jákvæða þróun námsrýmis fyrir fjöltyngd leikskólabörn þann tíma sem rannsóknin stóð yfir, stóðu stjórnendur og kennarar frammi fyrir fjölmörgum áskorunum. Meðal áskoranna var starfsmannavelta og skortur á kennurum með viðeigandi menntun, auk fordóma og neikvæðrar umræðu meðal einstakra kennara, ekki síst þeirra sem nýlega höfðu hafið störf og höfðu ekki reynslu af því að vinna í fjölmenningarlegu umhverfi. Kennarar töldu að skortur væri á viðeigandi matstækjum til að meta og fylgjast með þroska fjöltyngdra barna og í einhverjum tilfellum gafst lítill tími til að vinna nægilega vel með þau matstæki sem til staðar voru. Þá var það mikil áskorun að festa árangursríkar aðferðir í sessi og innleiða þær með kerfisbundnum hætti í allt starf leikskólans. Þó að samstarf við foreldra væri að mörgu leyti mjög gott vantaði upp á að allir kennarar hefðu hæfni og nægilega reynslu til að eiga í samskiptum við foreldra þvert á tungumál og menningu. Niðurstöður gefa til kynna mikilvægi þess að byggja í leikskólastarfi á fjölbreyttri tungumála- og menningarflóru fjöltyngdra barna og þróa samstarf við foreldra þegar kemur að námi þeirra og þroska. Því til viðbótar veitir rannsóknin dýpri skilning á því mikilvæga hlutverki kennara að skapa aðstæður fyrir stuðning við samskipti, mál og læsi í öllum daglegum viðfangsefnum, bæði frjálsum og skipulögðum. Með því að draga fram árangursríka starfshætti kennara er leitast við að segja hvetjandi sögur af inngildingu og félagslegu réttlæti. Sem slík leggur rannsóknin sitt af mörkum til þess mikilvæga málefnis að leiðrétta hallalíkanið og þá mismunun sem hefur verið viðvarandi í umræðu og framkvæmd menntunar fyrir fjöltyngd börn hérlendis sem erlendis.
 

Rights:

© Fríða Bjarney Jónsdóttir 2023

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)