Opin vísindi

Frafall i skolen og tiltak mot frafall på Island : Ulike perspektiver

Frafall i skolen og tiltak mot frafall på Island : Ulike perspektiver


Title: Frafall i skolen og tiltak mot frafall på Island : Ulike perspektiver
Author: Blöndal, Kristjana Stella
Jónasson, Jón Torfi   orcid.org/0000-0001-7580-3033
Markussen, Eifred
Date: 2010
Language: Danish
Scope: 30
School: Menntavísindasvið
Department: Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild
ISBN: 978-92-893-1999-7
Series: Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden; ()
Subject: Brottfall úr skóla
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4383

Show full item record

Citation:

Blöndal , K S & Jónasson , J T 2010 , Frafall i skolen og tiltak mot frafall på Island : Ulike perspektiver . in E Markussen (ed.) , Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden . Nordic Council of Ministers , Copenhagen , pp. 91-121 . < https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/frafall_i_utdanning_i_norden.pdf >

Abstract:

De siste årene har frafallsproblemene i skolen fått mer oppmerksomhet, både på Island og ellers i Europa. EU har foreslått et felles mål for sine medlemsland: Innen 2010 skal det tidlige skolefrafallet ikke overstige 10 % i noen av landene (Council of the European Union, Rådet for den Europeiske Union, 2004). Også i USA har man tatt fatt i frafallsproblemet. I 1990 ble det vedtatt som ett av seks nasjonale utdanningspolitiske mål at minst 90 % skal fullføre videregående skole, high school (US Department of Education, 1990). I og med den amerikanske regjeringens reformplan (The No Child Left Behind Act of 2001) er dessuten alle delstater pålagt å innlemme fullføringsrater som del av de videregående skolenes accountability-systemer (US Department of Education, 2002). På Island la nylig regjeringen fram utdanningsreformer som skal redusere frafall (Upper Secondary School Act No. 92/2008). I den felles regjeringserklæringen fra Selvstendighetspartiet og Sosialdemokratene i 2008, var det et mål at innen 2020 skal det maksimalt være 10 % ukvalifiserte på arbeidsmarkedet (Prime Minister’s Office, 2008). I 2008 var en tredjedel på det islandske arbeidsmarkedet uten videregående opplæring. I dette kapitlet vil vi gjennomgå funn fra noen nyere islandske studier av frafall i skolen. Vi vil betrakte funnene fra ulike synsvinkler, det vil si perspektiver som vektlegger henholdvis individ, familie, skole og system. Ut fra dette kommer vi med noen tentative forslag til forklaringer på frafallsmønstrene. Vi vil også gi en oversikt over planlagte eller nylig implementerte politiske tiltak for å forebygge eller redusere frafall. Men først vil vi i korte trekk beskrive det islandske utdanningssystemet.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)